Schagerweg: Waarom het zo lang duurde?

Eindelijk kan er worden begonnen met de herinrichting van de Schagerweg in Schagerbrug. Wel moet er een flinke som geld bij doordat de prijzen zo zijn gestegen. De scope van dit herinrichtingsproject loopt van de Nijverheidsweg tot net voorbij de P. Ottstraat.  De kenmerkende bomen blijven gespaard. Er komt zelfs meer groen bij. De aanbesteding van het project kan dit jaar beginnen.

Klankbordgroep

Het was in 2017 toen het toenmalig gemeentebestuur besloot de Schagerweg in Schagerbrug op te knappen. De weg moet veiliger worden zodat de kans op ongelukken kleiner wordt. Het aanvankelijke idee is om het gedeelte tussen het begin van de bebouwde kom aan de oostkant bij het voormalig gemeentehuis tot aan de kruising met de Nijverheidsweg onder handen te nemen. De gemeente overlegt met de Dorpsraad, maar vindt het nodig om daarnaast een vijftal inwoners van Schagerbrug  erbij te halen om over de plannen mee te denken. Deze wordt de klankbordgroep genoemd.

30 km weg

De Schagerweg is onveilig. Er gebeuren ongelukken en bijna-ongelukken. De gemeente komt met een plan. Door de weg anders in te richten kan de kans op ongelukken kleiner worden. Zo moeten er wegversmallingen komen en plateaus en het belangrijkste komt nog: de weg wordt ingericht als een 30 km zone. De maatregel is volgens het college besproken met de dorpsraad, de Fietsersbond, ondernemers, een afvaardiging van de bewoners en de politie. De laatste heeft zich tijdens een verkeersoverleg akkoord verklaard met de maatregel.

Asfalt

Op 16 juli 2018 presenteert de gemeente zich in de kantine van De Molentocht in Schagerbrug. Er wordt geopteerd voor straatwerk van klinkers. Is dit wel een wijs besluit? JessLokaal ziet de bui al hangen en komt met vragen voor het college. Zijn klinkers wel zo handig in verband met trillingen door het vrachtverkeer? Is asfalt geen betere optie? Omwonenden zien liever asfalt. Dit laten ze merken op een  bijeenkomst op 9 juli 2019. Ze willen niet dat de gemeente Schagen het asfalt vervangt door klinkers. Klinkers leiden tot nog meer trillingen van het (zware) verkeer, vrezen de bewoners. Het Noord-Hollands Dagblad noteert de gevoelens onder de aanwezigen: “Wij willen dat de gemeente gewoon weer asfalt gebruikt”, zegt Bart Konijn. Hij woont al 31 jaar aan de Schagerweg. En spreekt namens een groot deel van de bewoners van de doorgaande weg van Schagerbrug. De manier waarop de gemeente de weg opnieuw wil inrichten baart hen grote zorgen. Schagen kiest er voor om het asfalt te vervangen door (rode) klinkers. De weg wordt smaller gemaakt en het vrijliggende fietspad verdwijnt. Schagen wil zo de weg een meer ’dorps’ karakter geven. De aanwonenden zijn daar allerminst blij mee, zegt Konijn. Zij vrezen dat hun huizen nog meer beschadigd raken.”  Wordt het asfalt of toch klinkers?

Duurzaam veilig

“Wij vinden dat we met asfalt beter kunnen garanderen dat er geen scheuren in huizen komen”, zegt wethouder Hans Heddes tegen Noordkop Centraal op 4 december 2019, “en we kunnen daar ook met asfalt een duurzaam veilige weg maken. De 30 kilometer per uur staat dus nog steeds als een paal boven water, alleen doen we dat niet met gebakken materialen maar met asfalt.” De dorpsraad is bang dat de 400 meter lange weg voor fietsers levensgevaarlijk wordt als de fietsstroken verdwijnen maar het asfalt blijft. “Het is straks niet meer veilig voor onze kinderen”, vreest Vincent Dekker van de dorpsraad.

Dorpsraad

Begin 2020 komt de gemeente met een nieuw plan, kondigt wethouder Hans Heddes aan. De Dorpsraad in Schagerbrug publiceert een bericht op haar website dat in de vernieuwde Schagerweg klinkers komen. Een scheiding der geesten dreigt omdat aanwonenden  van de weg asfalt willen om overlast te voorkomen. De gemeente wil dit ook. De Dorpsraad trekt zich terug uit het overleg. Wethouder Hans Heddes wil niets liever dan dat de Dorpsraad weer meedoet en zegt met een aangepast ontwerp te komen dat recht doet aan de wensen van zowel de Dorpsraad als de aanwonenden. Wethouder Heddes hoopt dat op basis van het nieuwe ontwerp de Dorpsraad weer mee wil gaan praten.

Definitief  

December 2020 neemt het college een definitief besluit. De Schagerweg in Schagerbrug wordt definitief geasfalteerd. Dit schrijft de gemeente aan de dorpsraad van Schagerbrug.  Dit besluit is genomen na een uitgebreide afweging van alle belangen en argumenten van dorpsraad en klankbordgroep, schrijft het college. Redenen voor deze keuze zijn onder meer trillingen die bij klinkerverharding meer zullen opspelen dan bij asfaltbestrating. Maar een asfaltweg nodigt uit tot harder rijden. Dit weet de gemeente ook. Ze wil dit tegengaan door de aanleg van hoge drempels. Ze komen aan het begin en aan het einde van het dorp. Op kruispunten komen ook drempels die een kleurtje krijgen. Ook komen er wegversmallingen. Dit is tegen het zere been van de klankbordgroep. Fietsers maken gebruik van de rijweg in dit plan. Ze zouden in het gedrang komen en auto’s zouden juist harder rijden. De gemeente denkt dat dit zal meevallen. Er is nog steeds veel weerstand in het dorp tegen de asfaltering.

Toezegging

Op 13 januari 2021 verklaart wethouder Heddes dat er meerdere gesprekken plaats hebben gevonden met Dorpsraad en klankbordgroep. Alle belangen zijn betrokken in de gesprekken. Helaas heeft dit niet geleid tot overeenstemming tussen alle partijen. Conform het collegebesluit wordt de gehele Schagerweg in asfaltverharding uitgevoerd. Heddes belooft te proberen met de diverse partijen tot elkaar te komen. Hij gaat in overleg met de Dorpsraad en de klankbordgroep.

Onderzoek

De VVD ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan en dringt tijdens de raadsvergadering van 29 juni  2021 aan op het stopzetten van de voorbereidingen van de herinrichting van de Schagerweg. Er moet volgens de VVD eerst een degelijk onderzoek komen naar de mogelijke risico’s die het wegdek-materiaal met zich meebrengt. De VVD zegt dat ze beide partijen daarvoor wil behoeden, door vóór aanvang van de werkzaamheden degelijk onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s. Dit onderzoek komt er niet. Een meerderheid in de raad wil dat de voorbereidingen door moeten gaan.

Impressie

Op 16 september 2021 heeft de gemeente Schagen een impressie op haar website geplaatst. De impressie laat zien de gehele rijbaan, de beplantingsvakken, het fiets- en voetpad worden vervangen of aangepast en het bestaande rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel, het vuil- en regenwater wordt dan apart ingezameld. Ook wordt een drainagestelsel onder de rijbaan aangelegd, hierdoor kan de grondwaterstand beter gereguleerd worden, schrijft de gemeente. De impressie volgt op de informatieavond voor inwoners van Schagerbrug op 14 september 2021. Opvallend is dat fietsers op de rijweg moeten. Hoe dan ook, de gemeente zegt dat de op die avond gemaakte opmerkingen in het bouwteam in behandeling zijn genomen, zijn getoetst en daar waar nodig verwerkt. Ook zegt ze dat er geen nieuwe impressie-film komt, maar dat wel de tekeningen zijn aangepast.

Vrachtwagens

Op 20 oktober 2022 bericht Noordkop Centraal dat het college heeft besloten vrachtwagens te gaan  weren op de Schagerweg tussen Schagen en Schagerbrug. Bewoners ervaren trillings- en geluidshinder en er kunnen hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Omdat Schagerbrug een knooppunt naar het achterliggende gebied is, rijdt er verhoudingsgewijs veel vrachtverkeer over de Schagerweg. Om het aantal verkeersbewegingen van het vrachtverkeer door het dorp te verminderen wordt nu een proef gestart om het doorgaande vrachtverkeer te minderen. Vrachtauto’s moeten straks omrijden via de provinciale wegen N248 en N245. Volgens het college is er evenwel onvoldoende draagvlak voor een volledige afsluiting van de Schagerweg. Daarom gaat er alleen een verbod gelden voor vrachtwagens, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Aanbesteding

Zes jaar later. Het aanbestedingstraject duurt ongeveer 3 maanden, daarna is de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren. De huidige ontwikkelingen in de wereld hebben grote invloed op dit project. Ook hier hebben we te maken met levertijden van materialen, personele bezetting en onvoorspelbare prijsontwikkelingen, waarschuwt de gemeente op haar website. Grote kans dat dit jaar nog weinig gebeurt.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):