Tag Archief van: schagen (voor alle kernen)

Waterkalender nodig om risico aan te geven

SCHAGEN - Er moet een waterkalender komen waarin waterschappen en Rijkswaterstaat duidelijk aangeven tot wanneer ze wateraanvoer of -veiligheid in een gebied kunnen garanderen en vanaf wanneer dit onzeker wordt. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan de regering in het advies  dat woensdag 12 juni uitkwam. Met een waterkalender weten boeren en andere ondernemers beter waar ze aan toe zijn in een veranderend klimaat. De gedachte was altijd dat Nederland maakbaar was, maar de laatste jaren bewijzen dat dit steeds minder goed lukt. Die oude gedachte is er echter nog steeds en daar moeten we vanaf, stelt het RLI.

Brandweervlag halfstok in regio

SCHAGEN - Op de derde zaterdag in juni staat de brandweer stil bij collega's die tijdens hun werk zijn omgekomen. Tijdens deze 'Nationale Brandweerherdenking', afgelopen zaterdag, hing op alle kazernes de brandweervlag halfstok en werd op meerdere locaties het water-ereteken gemaakt.   In Schagen stonden enkele veteranen voor De Inloophaven stil bij dit moment. Zij brachten een eresaluut aan de brandweerlieden die ons zijn ontvallen tijdens het uitvoeren van hun werk. De Inloophaven is toegankelijk voor alle veteranen in de regio. Ook hulpdienstmedewerkers zijn meer dan welkom. 

Kansrijke zoekgebieden warmtenet bekend

/
SCHAGEN - De meest kansrijke gebieden voor een warmtenet zijn bekend. Ze liggen in de stad Schagen. De kansrijke gebieden betreffen grofweg een noordelijk en een zuidelijk zoekgebied. Zoekgebied Noord omvat delen van Nesdijk en Groeneweg-Noord, zoekgebied Zuid omvat delen van Schagen-Centrum-Zuid, Schagen-Centrum en Muggenburg. Voor de nieuw aan te leggen woonwijk Schagen Oost verdient de warmtenet voorkeur. Voor beide zoekgebieden zijn de kosten voor bewoners erg gunstig ten opzichte van een hybride warmtepomp of all-electric. In de buurten Muggenburg en Nes-Noord is all-electric een kansrijke warmteoptie. Pas na een vervolgonderzoek zal de keuze worden gemaakt om wel of niet tot uitvoering over te gaan.

“Vaak een verkeerd beeld bij aardrijkskunde”

SCHAGEN - Femke van Emst uit Hoogkarspel is docente aardrijkskunde op het Regius College locatie Wilhelminalaan. Volgens haar is het één van de belangrijkste vakken op school.  “We zijn nu ook bezig met ‘burgerschap’ en bij aardrijkskunde komt dat ontzettend naar voren. Aardrijkskunde geeft een heel breed beeld van hoe de wereld en de aarde in elkaar steken. Wat wij allemaal doen op deze aarde en wat dat voor gevolgen heeft”, vertelt Femke in de podcast ‘Voor de Klas’ op Noordkop Centraal. Ze vervolgt: “Heel veel mensen denken nog steeds dat aardrijkskunde alleen maar topografie is. Dat is echt een heel verkeerd beeld. Leerlingen realiseren zich niet dat veel onderwerpen juist bij aardrijkskunde horen.” In de podcast ‘Voor de Klas’ gaat Sanne de Weger elke week in gesprek met iemand uit het onderwijs. De podcast is te beluisteren via de website van Noordkop Centraal en via streamingsdiensten Spotify en Youtube Podcast.

CDA waardeert sociaal beleid gemeente

REGIO -  CDA Schagen is blij met het sociale beleid van de gemeente Schagen ten aanzien van schulden na overlijden. Recentelijk werd in de landelijke media aandacht gevraagd voor nabestaanden die na het overlijden van hun dierbaren worden geconfronteerd met openstaande schulden. Het CDA stelde vragen aan de organisatie over de grootte van deze problematiek en de huidige aanpak ervan. Hoewel de exacte cijfers ontbreken, geeft de gemeente aan dat het aantal gevallen waarin overledenen nog schulden bij de gemeente hadden openstaan, beperkt is. In lijn met het beleid van grotere gemeentes, scheldt de gemeente deze schulden in de meeste gevallen kwijt om nabestaanden niet verder in financiële problemen te brengen. CDA Schagen spreekt zijn waardering uit voor deze aanpak. 

De Nijs: Cultuurbeleid eerder dan gepland

SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen is blij met het nieuwe Beleidsplan kunst- en cultuur. Dat plan werd recent door een initiatiefgroep gepresenteerd. Het Beleidsplan werd gemaakt nadat het bestuur van de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS) ermee stopte. Een grote meerderheid van de leden van de KCARS wil dat die organisatie blijft bestaan. Er moet wel nieuw cultuurbeleid komen. Wethouder Puck de Nijs meldde dat er in het derde kwartaal van 2025 een voorstel komt voor nieuw cultuurbeleid.

CDA wil evaluatie afhandeling klachten

/
SCHAGEN - Het CDA wil dat de gemeente klagers de mogelijkheid geeft voor een evaluatie van de afhandeling van hun klacht. Uit onderzoek van de Schager Rekenkamer blijkt dat in de gemeente Schagen sprake is van beleid en doelstellingen voor klachtenafhandeling. Echter is niet duidelijk of de inwoners die een klacht indienen tevreden zijn met de afhandeling.  "Het zou mooi zijn als een bewoner die een klacht heeft, na de afhandeling een formulier krijgt om hun ervaring met de afhandeling te delen", stelt Menno van Oerle van het CDA.  Burgemeester Van Kampen ziet liever dat de gemeente na het afhandelen van de klacht de klager belt om te vragen of alles goed is afgehandeld. Ze gaat kijken of ze iets met de suggestie van het CDA kan doen. 

Geen jongerenraad, maar jongerenteam

SCHAGEN - De verkenning van mogelijkheden om te komen tot een goede vorm van jongerenparticipatie in de gemeente Schagen heeft geleid tot de keuze voor een Jongerenteam. In het Jongerenteam komen 10 jongeren tussen de 12 en 21 jaar die wonen of veel komen in Schagen. Het team komt ongeveer om de vier weken bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Er komt een externe coördinator die de schakel is tussen het team en de gemeente. Het team staat er niet meteen. Er moeten nog allerlei zaken geregeld worden. Voor de verkenning ontvingen jongeren een vergoeding van €100, - voor vier sessies van twee uur en het doen van een onderzoek onder andere jongeren in Schagen.

Extra kosten voor automatisering gemeente

SCHAGEN – De gemeente Schagen ziet dat de implementatie en gebruik van applicaties steeds duurder wordt. Daarnaast is er meer inhuur nodig van specialisten. In 2025 lopen bij de gemeente diverse softwarecontracten af. Deze contracten moeten in 2025 worden vernieuwd en zullen duurder zijn dan de huidige overeenkomsten, die 8 jaar geleden zijn afgesloten. In 2026 lopen de softwarecontracten voor het Sociaal domein af en in 2027 en 2028 voor respectievelijk de Burgerzaken applicaties en het personeelssysteem. Door de stijgende kosten is er extra budget nodig van ruim € 500.000,-. 

Voor 34 statushouders nog geen woning

/
SCHAGEN - De gemeente Schagen moet vóór 1 juli nog 54 statushouders huisvesten. Wooncompagnie kan in ieder geval 20 statushouders op tijd een woning aanbieden. Dit betekent dat er voor 34 statushouders nog huisvesting gevonden moet worden. De taakstelling voor de 2e helft 2024 zal rond de 50 personen liggen. Volgend jaar zal de taakstelling ongewijzigd blijven of zelfs iets hoger zijn. De gemeente staat voor een grote uitdaging om het grote aantal statushouders op de korte- en langere termijn te huisvesten. Momenteel worden hierover gesprekken gevoerd met verschillende instanties.

Raad Schagen vergadert

SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen vergadert dinsdag 18 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen.  De raad bespreekt onder andere de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de GGD. Ook het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Wmo en Jeugdwet, het Beleid Integriteit Zorgovereenkomsten 2024 en de 1e Tussenrapportage 2024 staan op de agenda. Verder wordt afscheid genomen van raadslid Samuel Muntjewerf. De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeenteraad van Schagen. Daar is ook de complete agenda te vinden.

Energiegebruik in 2030 met 20% omlaag

SCHAGEN - Dankzij de lokale beleidsplannen komt de daling van het energieverbruik in de gemeente Schagen in 2030 naar verwachting uit op 20% ten opzichte van 2010. Volgens de plannen komt het aanbod van duurzame energie op 36% en daalt de uitstoot van broeikasgassen met 41%. Het aanbod van duurzame energie is verdubbeld, met name dankzij de sterke groei van zonnepanelen.  Schagen lijkt met haar aanpak dus op de goede weg. Maar, uit de monitor wordt ook duidelijk dat er na 2030 nog veel moet gebeuren om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.