Column: Komen er toch woningen aan de Oudedijk?

Komen er toch nieuwbouwwoningen aan de Oudedijk?  Het gaat maar liefst om 10 woningen. Het college heeft er over vergaderd en heeft de aanvraag aangehouden. Aangehouden betekent niet dat de aanvraag is geweigerd, dat de  bouwvergunning niet zal worden verleend. Aangehouden betekent dat er vragen zijn en dat het stuk teruggaat naar de ambtenaren die de vragen moeten beantwoorden.

De kans bestaat nog steeds dat die woningen er komen. Onbegrijpelijk zou dit zijn in het licht van de geweigerde vergunning in februari dit jaar. Toen ging het om slechts 3 woningen. Nu om 10. Het is te hopen dat het college ook de aanvraag voor 10 woningen zal weigeren.

De motivering van het college om geen medewerking te verlenen aan de bouw van die drie vrijstaande woningen was  duidelijk en helder als glas. Ik citeer: “Het behoud van deze dijk (lees: de Oudedijk) als cultuurhistorisch waardevol landschapselement wordt als essentieel beschouwd. De bouw van 3 woningen weegt niet op tegen het behoud van dit waardevolle onderdeel van de groenstructuur.

Dit behoud wordt ondersteund door de omwonenden die zich hebben uitgesproken tegen dit bouwplan.” Het gaat hier om één centrale vraag: wenst het college de Oudedijk – als waardevol stukje cultuurhistorische dijk en als waardevol onderdeel van de groenstructuur te behouden? Het antwoord toen was duidelijk: ja.

Waar je een woning bouwt aan de Oudedijk, je doet afbreuk aan de wat het college ook noemt ‘de cultuurhistorische waarde van de Oudedijk.’ En ook aan ‘het groene karakter van deze rand.’ De rand betreft het gebiedje aan de Oudedijk waar één huis staat  en enige begroeiing en dat uitkijkt op de zadelwoningen aan de Mezenhof. Het college meende toen dat de beoogde bebouwing niet aansluit bij de karakteristiek van het gebied en dat het een onevenredige aantasting van straat-, bebouwings-, en landschapsbeeld betekent. Meent ze dit nog?

De aanvraag voor die 10 woningen is aangehouden. Tot wanneer? Het is sowieso een vraag waarom de aanvraag de agenda van het college heeft gehaald. Waren de 3 woningen niet de moeite waard, maar zijn die 10 dan  een ander verhaal? Breekt woningnood alle wetten?

De Oudedijk is door de provincie Noord-Holland bestempeld als ‘van zeer hoge historisch-geografische waarde.’ Het plangebied valt weliswaar buiten het provinciaal monument van de West-Friese omringdijk, maar er is sprake van een kwaliteitszone en panoramazone rondom de West-Friese Omringdijk.

Oftewel een vrij en onbelemmerd zicht op deze dijk is belangrijk en dat verdraagt dus geen verstoring door bijvoorbeeld bebouwing. Maar ja, architecten weten hier wel raad mee: we bouwen de woningen zo dat ze passen in het landschap. Prietpraat natuurlijk maar vaak geloofd. Juristen gaan dan zoeken naar een gat in de regelgeving. Zo was er aan de Halerweg een mini-camping, nu staan er woningen met een landelijke uitstraling. Die typering gaf de doorslag.

Het oude geweigerde plan behelsde drie woningen. 46 omwonenden aan de Mezenhof, Sperwerhof en Oudedijk gaven toen aan grote bezwaren te hebben. Nu gaat het om een plan voor 10 woningen. De tegenstand zal niet minder zijn. Maar wat het volk niet wil maakt weinig uit.

Aan de Jozef Israëlstraat mogen volgens de gemeente appartementen komen in weerwil van een toezegging van het gemeentebestuur in de jaren zeventig dat het beoogde gebied ongeschonden zal blijven. Wethouder Jelle Beemsterboer haalt zijn schouders op ‘die afspraken zijn van 50 jaar geleden.’

Eugeen Hoekstra

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):