Artikelen door Eugeen Hoekstra

RataPlan en Noppes willen fuseren

SCHAGEN – Kringloopketen Noppes wil fuseren met haar evenknie RataPlan.

Doel is om alle 2.500 arbeidsplaatsen en 48 vestigingen te behouden, zeggen beide bestuurders in een persbericht. Hierin staat dat de fusie voor de hand ligt vanwege stijgende loonkosten, brandstofprijzen en huren.

Noppes heeft veertien winkels, merendeels in Noord-Holland. Het grotere RataPlan heeft 34 winkels. De bestuurders van beide stichtingen benadrukken dat de fusie niet ten koste zal gaan van arbeidsplaatsen.

1e patiënt Noordwest geopereerd met Impella

SCHAGEN – Vorige week is in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar voor het eerst een patiënt geopereerd met gebruik van de Impella.

De Impella is een intracardiale hartpomp. Deze pomp zuigt bloed op vanuit de linker hartkamer en pompt dit naar de aorta. De bloeddoorstroming naar het lichaam gaat hierdoor altijd door, ook als het hart minder of niet klopt.

De Impella neemt hierbij dus tijdelijk de hartfunctie over zodat ondertussen complexe dotterbehandelingen uitgevoerd kunnen worden. 

Noordwest voert al een breed scala aan complexe dotterbehandelingen uit. Door de introductie van deze hartpomp kunnen nu ook patiënten met een slechte hartfunctie in Noordwest worden behandeld.

PWN: € 10,- meer voor water

SCHAGEN – Een gemiddeld huishouden betaald in 2024 ongeveer € 10,- meer voor de waterrekening. Dat blijkt uit de tarieven die PWN maandag bekend maakte.

Vanaf 1 januari 2024 betaalt een consument € 1,77 per duizend liter drinkwater. Dit betekent € 0,00177 per liter. Hier komt dan nog € 77,55 vastrecht per jaar bij. De bedragen zijn inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater. Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden volgend jaar met ongeveer € 10,- stijgt.

Vereveningsfonds voor sociale huurbouw

SCHAGEN – De gemeente Schagen overweegt een fonds in te stellen ten behoeve van de sociale woningbouw.

Bij kleine bouwplannen lukt het niet altijd de norm van 30% sociale huur te halen. In dat geval is er voor een ontwikkelaar een mogelijkheid om deze verplichting af te kopen.

Deze afkoopsom wordt gestort in een vereveningsfonds.

Dit fonds kan bij andere ontwikkelingen worden ingezet om daarmee meer sociale huurwoningen te realiseren. Op deze manier wordt toch de 30% sociale huur gemeente breed geborgd.

Op dit moment wordt onderzocht of een sociaal vereveningsfonds een bruikbaar instrument is voor de gemeente Schagen.

€ 7,86 miljoen voor plattelandsversterking

REGIO – Er komen miljoenen beschikbaar om de economie en leefbaarheid op het platteland te versterken. 

In de bestuurlijke en economische samenwerkingsverbanden Kop van Noord-Holland en West-Friesland hebben ondernemers, maatschappelijke partijen, inwoners en overheden een eigen gebiedsplan opgesteld.

In deze gebiedsplannen is uitgewerkt op welke manier zij de economie en de leefbaarheid van het platteland willen versterken. Deze initiatieven ontvangen elk € 3,93 miljoen om de doelen te realiseren.

Met de subsidie willen de initiatiefnemers voor meer ontmoetingsplekken in de Kop van Noord-Holland zorgen. Ook moeten er lokale voorzieningen komen voor klimaatadaptatie, zoals extra wateropslag en aanpassingen om hittestress te voorkomen.

Subsidie voor sneller bouw van woningen

SCHAGEN – 54 woningbouwprojecten in Noord-Holland, goed voor 6.500 woningen, krijgen een financiële impuls van € 57,5 miljoen.

Het geld wordt door het Ministerie van Volkshuisvesting betaald. Hierdoor kan de bouw van woningen op korte termijn beginnen.

De gemeente Schagen heeft voor twee projecten met totaal 65 nieuwbouwwoningen subsidie aangevraagd en gekregen. Het gaat om een totaalbedrag van € 563.109,-.  

Deze woningen worden gebouwd op de locatie Noorderlicht in Tuitjenhorn/Warmenhuizen.

Schagen wil 788 tochtige woningen isoleren

SCHAGEN – Met een heuse Transitie Visie Warmte (TVW) is de gemeente Schagen bezig met het opzetten van een lokale aanpak om honderden woningen met een ‘laag’ energielabel te isoleren. Ook bescherming van vleermuizen en vogels maakt daar deel van uit.

Het plan is gericht op het isoleren van 788 woningen met de labels D, E, F en G, en een WOZ-waarde tot 349.000 of 429.000 euro.

Door middel van een soortenmanagementplan (SMP) kan bij de bouw aangetoond worden dat de diersoorten over het grotere gebied in leven worden gehouden door effectieve maatregelen.

Hiervoor moet in de zomer worden onderzocht hoeveel dieren er op bepaalde plekken leven.

Column: Burgemeester acteert wonderlijk

Neem het eigenzinnig optreden van burgemeester Marjan van Kampen rondom de crisisopvang van asielzoekers. Ze meent de beslissing, om in Schagen-Oost een crisisnoodopvang te realiseren, zelfstandig te kunnen nemen door te zeggen dat het gaat om een crisis en een crisis geeft een burgemeester de bevoegdheid om zelfstandig te besluiten. Het punt is evenwel dat […]

Rijk wil concrete maatregelen natuur NH

SCHAGEN  – Het Rijk wil concretere acties om ook in de toekomst de verslechtering van de beschermde natuur tegen te gaan.

Noord-Holland is volgens het rapport op de goede weg en neemt al veel maatregelen neemt om de verslechtering van de Europees beschermde Natura 2000-gebieden tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn er bij het Rijk nog meerdere onzekerheden. Zo is door de val van het kabinet onduidelijk welke financiële middelen beschikbaar. Daarnaast is het landbouwakkoord mislukt en mist Noord-Holland daardoor maatregelen voor de verduurzaming van de hele landbouwsector.

Minder werklozen en bijstandsontvangers

SCHAGEN – In de gemeente Schagen is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald, blijkt uit statistieken van het UWV.

In september 2023 stond de teller in de gemeente Schagen op 305  mensen met een WW-uitkering en in oktober waren dat er 292. Vorig jaar oktober waren 258 mensen werkloos.

Landelijk gezien stromen 2,9% van de mensen vanuit de WW door naar de bijstand. In de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland ligt dit aandeel lager, namelijk 2,3%. In oktober 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord 4.940 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 0,8% ten opzichte van de maand ervoor, meldt het UWV.

Inkoopbeleid: er valt nog veel te verbeteren

SCHAGEN – Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Schagen is nog niet op orde, hoewel er wel vorderingen worden gemaakt. Doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid kan beter.

Oorzaken zijn onder andere te weinig personeel, onbekendheid met beleid, processen, rollen en taken binnen de organisatie waardoor gemaakte afspraken  niet worden nageleefd.

Het gemeentebestuur huurt tijdelijk personeel in en zet adviseurs in om aan alle afdelingen te informeren over vastgesteld beleid en er komt een eenduidige werkflow die zorgt voor vastlegging van alle noodzakelijke gegevens van het werkproces.

Het college zegt te beseffen dat zij met de genomen maatregelen op de goede weg is .

Derde kwartaal meer nieuwbouwwoningen

SCHAGEN – In het derde kwartaal van dit jaar zijn meer nieuwbouwwoningen gereed gekomen dat in de kwartalen hiervoor in de gemeente Schagen.

Het zijn er 75, terwijl in het tweede kwartaal 50 woningen zijn afgebouwd en in het eerste kwartaal 14, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Om de door de coalitie beoogde 300 nieuwbouwwoningen te halen moeten in het 4e kwartaal 161 opgeleverd zijn. Het is de vraag of dit zal lukken.

Het landelijke beeld is dat er sprake is van een afname van 27% ten opzichte van het 3e kwartaal vorig jaar.

De coalitie in Schagen streeft naar 300 nieuwe woningen waarvan 30% tot 40% sociale huur en koop.