Artikelen door Eugeen Hoekstra

Meer duurzaamheidsleningen verstrekt

SCHAGEN  – Vorig jaar zijn in Schagen 101 Duurzaamheidsleningen verstrekt, In 2021 waren dat er 89.

De gemeente denkt dat de grote toename komt door de vele activiteiten die zijn georganiseerd om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning.

Tussen januari 2019 en eind 2022 zijn in totaal 292 Duurzaamheidsleningen verstrekt. Door dit aantal is het plafond bereikt van het fonds. 

De gemeente onderzoekt of het plafond voor duurzaamheidsleningen omhoog kan. Dit gaat ten koste van de startersleningen, maar hiervan wordt veel minder gebruikgemaakt.

Meer ondernemers willen uitbreiden

SCHAGEN –  Uit onderzoek van gemeente Schagen komt naar voren dat 18 ondernemers graag willen uitbreiden.

In februari en maart dit jaar heeft de gemeente Schagen een onderzoek gedaan naar de wensen en eventuele uitbreidingsbehoeften van ondernemers.  Twee ondernemers uit Callantsoog hebben om 2,5 hectare extra ruimte gevraagd. Voor Warmenhuizen gaat het om 7 ondernemers met een uitbreidingsbehoefte van ongeveer 1 hectare en voor Waarland gaat het om 9 bedrijven met een uitbreidingsbehoefte van ongeveer 4 hectare.

Uit de enquête bleek ook dat bedrijven het lastig vinden om in de stad Schagen een perceel grond te vinden om te vestigen.

Gebiedsverbod voor 4 jongeren uit Schagen

SCHAGEN – In Schagen is één overlastgevende jeugdgroep actief. Vorig jaar is aan vier jongeren een gebiedsverbod opgelegd om overlast en criminaliteit tegen te gaan. 

Aan 4 anderen is een waarschuwingsbrief verstuurd. Hierin staat dat bij een volgende keer een gebiedsverbod wordt opgelegd. Ook is aan 1  jong volwassenen een last onder bestuursdwang opgelegd. Hierbij wordt voor elke overtreding die wordt begaan een dwangsom opgelegd.

Gemeente en verschillende instanties hebben gekozen voor een integrale aanpak met de inzet van toezicht en handhaving en de politie tot strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak.

Minder mensen met bijstandsuitkering

SCHAGEN – In gemeente Schagen is in 2022 het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald. 

In 2022 waren dit er 453 tegenover 497 in 2021. Deze trend is in heel Nederland zichtbaar. Door het personeelstekort in vele sectoren stellen werkgevers minder hoge eisen aan nieuwe medewerkers.

Schagen blijft nog achter op de taakstelling beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een beperking. Per september 2022 was er 18 fte gerealiseerd, tegenover een taakstelling van het Rijk van 21 fte. Eén fte is een volledige werkweek. Mede door het coronavirus is de realisatie achtergebleven. 

Geen dierenopvang scheelt geld voor Schagen

SCHAGEN – De gemeente Schagen hield vorig jaar 42.000 euro over nu er geen dierenopvang meer is in de gemeente.

Het dierenasiel Schagen sloot de deuren op 31 december 2021. Sindsdien zit Schagen zonder dierenopvang. Tot die tijd gaf de gemeente subsidie aan het dierenasiel in Tuitjenhorn. Nu deze is gesloten heeft het asiel in Purmerend de opvang overgenomen.

Er komt voor tenminste 2026 geen dierenopvangcentrum in de gemeente Schagen. Dan eindigt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Dierenbescherming.

Rekenkamer onderzoekt subsidiebeleid Schagen

SCHAGEN – De Rekenkamercommissie Schagen gaat onderzoek doen naar subsidiebeleid van de gemeente op zaken als doeltreffendheid en doelmatigheid.

Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor het college en gemeenteraad.

De Rekenkamercommissie gaat specifiek kijken naar het proces rondom subsidieverstrekking en naar de effecten die de subsidie moet teweegbrengen in de samenleving en naar de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.

Ook wordt onderzocht de rol van de gemeenteraad bij de subsidieverlening. Kan de raad op elk moment ingrijpen als de subsidie niets uithaalt?

De Rekenkamercommissie laat het onderzoek uitvoeren door een extern bureau.

68 ambtenaren verlieten de gemeente in 2022

SCHAGEN – De gemeente Schagen had in 2022 maar liefst 150 vacatures. Daarvan heeft ze er meer dan 100 weten in te vullen. 

In 2022 hebben 68 medewerkers de organisatie verlaten. Hiervan gingen 22 medewerkers met pensioen.

Voor de vacatures zijn 75 nieuwe medewerkers aangetrokken en zijn er 28 medewerkers intern doorgestroomd. De interne doorstroming is ten opzichte van 2021 bijna vier maal zoveel.

De gemeente blijft echter worstelen om bepaalde vacatures ingevuld te krijgen. Vooral in het domein Fysieke leefomgeving is de arbeidsmarkt enorm krap.

De gemeente was genoodzaakt om voor diverse functies externen in te huren.

Reorganisatie brandweer definitief van tafel

SCHAGEN – De vernieuwde inrichting van de regionale brandweer gaat niet door. Plannen in die richting zijn definitief van tafel gehaald. 

Dit betekent dat alle 52 brandweerposten open blijven. Dit is in contrast met het oude plan om brandweerposten te sluiten. Tegen dit laatste kwam veel verzet.

Dit betekent niet dat wat genoemd wordt de doorontwikkeling van de brandweerzorg wordt gestopt. De ontwikkelingen in samenleving zijn immers nog net zo relevant en knelpunten worden binnen de organisatie steeds meer zichtbaar en voelbaar, zegt het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Onderzoek naar vies water stortplaatsen

SCHAGEN – Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland gaan onderzoek doen naar vervuiling in het oppervlaktewater rond 49 voormalige en gesaneerde stortplaatsen. 

Aanleiding is de geconstateerde ammoniumvervuiling op Texel en in Westwoud.

Bij Anna Paulowna, Wieringerwaard en Schagen worden meerdere locaties onderzocht. In de Noordkop vindt ook onderzoek plaats bij locaties in Hippolytushoef, Slootdorp, Burgerbrug, Callantsoog, Krabbendam en Camperduin-Petten.

Het onderzoek spitst zich toe op ammoniumuitloging, maar bij een steekproef van tien stortplaatsen worden ook metingen op PFAS uitgevoerd.

Piek in koperdiefstal op zonneparken

REGIO – Diefstal van kabels van koper op zonneparken is schering en inslag. In Nederland is momenteel sprake van een piek. 

Meestal betreft dit zonneparken, maar ook installaties op daken worden niet ongemoeid gelaten. Het zijn georganiseerde bendes die op grote schaal koper stelen, meldt verzekeringskantoor Solarif Insurance.

De schade kan enorm zijn, zelfs in de tonnen lopen. Niet alleen vanwege de diefstal zelf, maar voornamelijk door de gevolgschade, waaronder verlies aan productie. Kabels worden uit de grond, zonnepanelen en omvormers gerukt. Transformatoren kunnen kapot gaan en in brand vliegen.

Bestemmingsplan Jozef Israëlstraat ter inzage

SCHAGEN – Het bestemmingsplan Jozef Israëlsstraat 4-6 in Schagen is ter inzage gelegd voor een duur van zes weken.

Het bestemmingsplan betreft de bouw van twee compacte woonblokken, gescheiden door een stadsparkje, van drie lagen op een half verdiepte parkeergarage met in totaal 50 appartementen en een gymzaal.

De geluidsbelasting door wegverkeer van de A. Mauvestraat en van de Beethovenlaan op de appartementen komt neer op 55 dB. 

De gemeente kiest voor de ontheffingsmogelijkheid voor stedelijk gebied. Die komt neer op 63dB.

Meer startersleningen in Schagen

SCHAGEN – De gemeente Schagen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer starters- en duurzaamheidsleningen verstrekt dan vorig jaar. 

Zo verstrekte de gemeente Schagen vorig jaar in het eerste kwartaal 2 startersleningen, dit jaar in dezelfde periode 7. De starterslening is bedoeld om de aankoop van woningen te vergemakkelijken.

Dit jaar was het leenbedrag iets lager dan vorig jaar. Dat bedroeg in het 1e kwartaal van vorig jaar € 35.000,- per lening tegen gemiddeld € 32.400,- dit jaar. 

Bij de duurzaamheidsleningen blijkt dat vorig jaar 16 leningen werden uitgekeerd tegen dit jaar 24.