Schagen past beleid onderwijshuisvesting aan

Gemeente Schagen kiest voor een aanscherping in het beleid voor de (ver)bouw van schoolgebouwen. Aanleiding hiervoor is het ontstane tekort van €16 miljoen voor eerder vastgestelde projecten door de stijgende bouwkosten, maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige financiële onderbouwing van het beleid onderwijshuisvesting. Er bestaat zowel in de gemeente Schagen als landelijk een grote opgave voor nieuwbouw van scholen met onvoldoende rijksvergoeding via het gemeentefonds. Dit vereist nu een aanpassing in het bestaande Integraal huisvestingsplan om met minder middelen scherpere keuzes te kunnen maken.

Wettelijke rol onderwijshuisvesting

Het blijft van belang dat de gemeente zich met de beschikbare middelen houdt aan de wettelijke plicht om te zorgen voor (vervangende) nieuwbouw van scholen.

Om goed aan deze plicht te blijven voldoen en de bestaande middelen optimaal in te zetten, is nu ingrijpen noodzakelijk.

Aanscherping beleid onderwijshuisvesting

De door de raad vastgestelde projecten in het kader van het IHP(Integraal Huisvesting Plan) in december 2021 wil het college ter discussie stellen. Dan kan er een herprioritering gemaakt worden met de middelen die vrij zullen vallen.

De gemeente wil in het nieuw vast te stellen IHP een brede inhoudelijke onderbouwing, toekomstig financieel beleid en duurzaamheidsdoelen om de prioriteiten goed te onderbouwen.

Dit vraagt een grote regierol van de gemeente waarbij meer op inhoud gestuurd wordt, wat bijdraagt aan betere onderwijshuisvesting voor de jeugd passend bij  inclusief onderwijs. Het nieuwe IHP zal dan richtinggevend worden, in plaats van de huidige verordening onderwijshuisvesting.

De raad zal bij de kadernotabehandeling in juni 2023, de middelen voor het nieuwe IHP vaststellen.

Fasering van projecten

Bij deze herprioritering zijn de volgende drie criteria vastgesteld:

  1. urgente projecten,
  2. projecten op korte termijn (komende 3 jaar)
  3. en IHP projecten op lange termijn (3 tot 10 jaar)

De komende periode zullen overleggen plaatsvinden met de gemeenteraad en de schoolbesturen waarin deze beleidswijziging toegelicht zal worden.


Publicatiedatum: 23 februari 2023
Categorie: Gemeentenieuws
Aantal views: 359Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):