Copyright

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal, zowel als de rechtstreekse doorgifte van onze radio- en televisieuitzendingen zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Noordkop Centraal is ten strengste verboden.

Uitzondering hierop vormen de headlines van het nieuws van deze website via onze RSS Feed. Deze mogen vrijelijk worden hergepubliceerd met de strikte voorwaarde dat zulks geschiedt in de vorm van de door ons ter beschikking gestelde ‘RSS-feed’. Deze mag alleen in ongewijzigde vorm worden overgenomen.

Toegang en gebruik van de Noordkop Centraal website

Door de website van Noordkop Centraal te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt. Noordkop Centraal besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Noordkop Centraal noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. In geen geval kan Noordkop Centraal aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Noordkop Centraal.

Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico

Het gebruik van de website van Noordkop Centraal brengt ook verantwoordelijkheden van de gebruiker met zich mee. Noordkop Centraal draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte bijdragen. In reacties geposte informatie op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de poster.

Voor de reacties gelden een aantal regels:

  • De bijdragen mogen niet racistisch, bedreigend, kwetsend, aanstootgevend, commercieel of in strijd met de Nederlandse wet zijn.
  • Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en waarin andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden verwijderd.
  • Commerciële boodschappen (spam) worden verwijderd.
  • Reacties onder een overduidelijk pornografische naam, scheldwoord of valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden verwijderd.
  • Artikelen en reacties mogen geen persoonlijke gegevens als e-mail, telefoonnummer of adres bevatten. Dit om de schrijver te beschermen tegen kwaadwillenden.
  • Op ingebracht materiaal mag geen auteursrecht rusten van derden.
  • Door het toevoegen van materiaal op deze website, verkrijgt Noordkop Centraal automatisch het recht dit materiaal opnieuw te publiceren, ook in radio en/of televisie-uitzendingen van de omroep.

Noordkop Centraal zal zich inspannen om bijdragen van bezoekers die in strijd zijn met de genoemde regels te weren. Over de beslissingen die we genomen hebben, wordt niet gediscussieerd.

Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.

Noordkop Centraal behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden.