Definitieve portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuille verdeling verfijnd en vastgesteld. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Wethouder Jongeren, Sport en Werkgelegenheid voor CDA
Puck de Nijs (1e loco-burgemeester)

 • Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen re-integratie, WSW, beschut werken, schuldhulp, inburgering, minima en armoedebeleid, regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk, Energy & Health campus, Pallas en beleid Seed Valley)
 • Onderwijs en Jeugd (inclusief GGD/Veilig Thuis, jeugdhulp, jongerenraad, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kinderopvang)
 • Sport, spelen en sportieve recreatie (beleid en inclusief kermis)
 • Kunst en Cultuur (inclusief, bibliotheek en musea)
 • Project Aan het Werk
 • Project Groenoord
 • Project Oldskool
 • Project Multitreffer

Wethouder Wonen en Economie voor JessLokaal
Simco Kruijer (2e loco-burgemeester)

 • Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, prestatieafspraken, woningbouwprogramma exclusief grondexploitaties)
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief monumenten, erfgoed, omgevingsvergunningen en stikstofdossier)
 • Economische Zaken (inclusief bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, markten en vestigingsklimaat)
 • Recreatie en Toerisme (inclusief Kustpact)
 • Programma invoering Omgevingswet

Wethouder Ouderen, Inclusieve Samenleving en Financiën voor Senioren Partij
Cor Quint (3e loco-burgemeester)

 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, doelgroepenvervoer, welzijn en volksgezondheid)
 • Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie)
 • Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed (waaronder accommodaties), inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
 • Project Huisvesting DOP Petten
 • Raadsthema Vergrijzing

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte voor PvdA

Hans Heddes (4e loco-burgemeester)

 • Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu)
 • Mobiliteit (inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid)
 • Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting, Serviceteam en HVC, uitvoering sport en spelen)
 • Dierenwelzijn

Portefeuille burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen

 • Communicatie (inclusief dorpsraden, lokale omroep en burgerparticipatie)
 • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT/informatiebeveiliging)
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, reddingsbrigades en vergunningen bijzondere wetten)
 • Asielzoekers en vluchtelingen
 • Toezicht en handhaving
 • Regionale samenwerking
 • Bezwaarschriften en klachten
 • Representatie
 • Raadsthema Bestuurlijke vernieuwing
 • Programma Dienstverlening
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: