Bouwen in de Kop uitgelegd

NOORDKOP – Er is een schreeuwend tekort aan woningen in Nederland. Daarom staat het bouwen van nieuwe woningen al een tijdje hoog op de politieke agenda. Ook op lokale schaal zijn gemeenten druk bezig met het oplossen van het woningtekort. Hoe verlopen de bouwplannen in Schagen eigenlijk, en waar loopt de gemeente tegenaan? 

Volgens wethouder Jelle Beemsterboer zijn er naar schatting zo’n 5.000 woningzoekenden in de gemeente Schagen. “Landelijk zijn er 1 miljoen woningen tekort tot 2030. De situatie in Schagen lijkt redelijk gelijk op te gaan met de landelijke trend. Dat zou betekenen dat er in Schagen een tekort is van ruim 2.500 woningen. Gemiddeld wonen er iets meer dan twee mensen in een woning”, licht Beemsterboer toe.  

Meer bouwen 

Maar als er zoveel woningzoekenden zijn, waarom wordt er dan niet meer gebouwd? “De gemeente heeft sinds 2018 als doel gesteld om te starten met de bouw van 300 woningen per jaar. Hiermee groeit de gemeente zo’n 1,5 % per jaar. Dat is al meer dan er nodig is voor de landelijke taak om 1 miljoen woningen te bouwen”, zegt de Wethouder. 

Landelijk wordt er volgens hem ingezet op een groei van 1,3% per jaar. De wethouder stelt echter wel dat er op landelijk en provinciaal niveau nog veel belemmeringen zijn die de voorbereidingen van het bouwen vertragen. “We zijn nu al bezig met de projecten die we over 7 jaar willen realiseren”, aldus Beemsterboer.

Belemmeringen in het groen 

Wat zijn deze belemmeringen dan? In de gemeente Schagen is veel te doen rond het bouwen in het groen rondom de steden en dorpen. “Dat hebben we altijd gedaan om de groei van de bevolking te huisvesten, maar landelijke en provinciale regelgeving maakt dat de laatste 10 jaar veel moeilijker’, zegt Beemsterboer.

Zo is er sinds 2012 een ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, waardoor bouwen in het groen verboden is als er ook nog plek binnen de dorpen of steden is. 

Daarnaast heeft de provincie ook beperkingen opgesteld voor het bouwen in ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Dit is een gebied waar volgens de provincie extra zuinig mee omgegaan moet worden vanwege bijzondere eigenschappen en de waarde voor mens en dier. In totaal zijn er in Noord-Holland 32 van die gebieden aangewezen.

“De voorbereiding en motivering waarom bouw op deze plekken toch nodig is vraagt veel tijd en wordt door de provincie streng gecontroleerd”, zegt Beemsterboer.

Is het niet tijd om het groen op te offeren voor het huizenprobleem vroegen wij aan de wethouder.  Hij antwoordt dat er zorgvuldig moet worden afgewogen of bouwen in het landelijke gebied mogelijk is. Iets dat tijd kost, maar door de gemeente wel als noodzakelijk wordt gezien. 

Beemsterboer vertelt dat het wat betreft de gemeente ook nodig is om akkers en weilanden aan de randen van steden en dorpen op te offeren. “Dat gaat dan om een groei van hooguit 1% van het totale landoppervlak”. Hierbij plaatst hij wel weer de kanttekening dat dit niet alleen binnen de macht ligt van de gemeente Schagen.

Meerdere belangen 

Waarom kan de gemeente dan niet zelfstandig opereren in dit verhaal? “De regelgeving in ons land is zo georganiseerd dat er verschillende overheden over woningbouw gaan, waarbij voor nieuwe bouwlocaties ook nog eens alle mogelijke belangen tot achter de komma in kaart moeten worden gebracht”, zegt Beemsterboer. Hierbij doelt hij op belangen als die van omwonenden en de natuur, maar ook met zaken als stikstof, PFAS, archeologie, flora en fauna, mogelijk geluidsoverlast, mogelijke geuroverlast moet rekening worden gehouden. 

Om te voorkomen dat al die belangen botsen en zelfs voor de rechter eindigen, kost het voorbereiden van het bouwen veel tijd legt de wethouder uit. 

Het ziet er dus niet naar uit dat de schaarste aan woningen in de Kop op korte termijn wordt opgelost. Wel is Beemsterboer enthousiast over de doelstelling van 300 woningen per jaar, die tot nu toe wordt behaald. “We hebben laten zien deze productie te kunnen halen, vorig jaar startte in Schagen de bouw van 330 nieuwe woningen, dit jaar lijken we daar overheen te gaan”, zegt de wethouder. Bij dit tempo moet het probleem volgens hem over een paar jaar opgelost zijn. “Alleen zal dit tempo wel in heel Nederland nodig zijn om het echt op te lossen”, zegt de wethouder.  

Avatar foto
Jesler Bos was in 2021 en 2022 in het kader van een landelijk samenwerkingsproject tussen de NOS en de lokale omroepen, namens de NOS, werkzaam bij Noordkop Centraal als algemeen verslaggever.Reageer op dit artikel