Archeologie en cultuurhistorie in kaart

Zomaar in de grond graven? Dat kan dus zomaar niet. In sommige gebieden ligt er misschien wel een rijk verleden. Om hier rekening mee te houden zijn een archeologische beleidskaart en een cultuurhistorische inventarisatiekaart gemaakt. Daarop is te zien waar mensen hebben gewoond. Aan de hand van de kaarten kunnen plannenmakers nu eerder zien of en waar archeologische opgravingen nodig zijn, voordat er gebouwd kan worden.

Gebieden in kaart gebracht

De kaarten geven inzicht in zowel de bekende als de nog te verwachten archeologische en cultuurhistorische waarden in de gemeente. Bekende gebieden met hoge archeologische waarden liggen bijvoorbeeld onder en rond een kerk of kasteel. Gebieden waar nooit is gewoond zijn archeologisch minder interessant, maar kunnen op cultuurhistorisch gebied van grote waarde zijn. Zoals inpolderingen en dijken of waar waterlopen zijn geweest.

De Omgevingswet eist kaarten

De kaarten zijn nodig voor de nieuwe Omgevingswet. Deze wet eist dat er voor een omgevingsplan een actueel en deskundig archeologie- en erfgoedbeleid moet zijn.  Voor elk gebied in de gemeente Schagen geven de kaarten inzicht hoe om te gaan met archeologie en cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen en bodemingrepen. Dat geldt bij bouwplannen, bestemmingsplannen, veranderingen in openbaar gebied en graafwerkzaamheden. Met de kaarten hoeft onnodig archeologisch onderzoek niet meer. Dit is tijdwinst voor de ontwikkelaars. En er is minder risico op het verdwijnen van archeologische vindplaatsen of bijzonder landschappelijke of stedelijke structuren.

Archeologie West-Friesland

De kaarten zijn gemaakt door Archeologie West-Friesland. Als basis gebruikten zij de beleidskaarten van de drie voormalige gemeentes Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Daarnaast is gebruik gemaakt van provinciale beleidskaarten en zijn in het verleden uitgevoerde archeologische opgravingen evenals historische kaartmateriaal verwerkt.

Besluit van de gemeenteraad

Nu de gemeenteraad positief heeft besloten op 20 december jl., zijn de kaarten voortaan basis voor het beleid dat nodig is voor de Omgevingswet en het gemeentelijke omgevingsplan. Gemeente Schagen is verantwoordelijk voor de cultuurhistorie en archeologie in het grondgebied van de gemeente. Bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen en bij grondwerkzaamheden worden zodoende de archeologische en cultuurhistorische belangen afgewogen en beschermd.


Publicatiedatum: 23 december 2022
Categorie: Gemeentenieuws
Aantal views: 194
Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Reageer op dit artikel